DLA GMIN

Propozycja współpracy dla gmin

 1. Prowadzenie nadzorów inwestorskich inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 3. Przygotowywanie Programów funkcjonalno- użytkowych realizacji zadania.
 4. Wykonywanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z profilami geologicznymi i operatami wodno-prawnymi.
 5. Opracowywanie Programów ochrony środowiska (POŚ).
 6. Opracowywanie Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej wraz z planami rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
 7. Przeprowadzania inwentaryzacji azbestu – spis z natury.
 8. Opracowywanie Projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 9. Opracowywanie Raportów oddziaływania na środowisko.
 10. Doradztwo dla gmin z zakresu zadań wynikających z przepisów ochrony środowiska.
 11. Przygotowywanie i rozliczan

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !