PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w art. 17 pkt. 1 (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) orzekła, iż dla zrealizowania polityki ekologicznej państwa, Wójt Gminy będzie miał obowiązek opracować gminny programu ochrony środowiska. Projekt ten ma zostać przedłożony Zarządowi Powiatu w celu jego zaopiniowania. Taki program, podobnie jak polityka ekologiczna państwa, będzie sporządzany co cztery lata, a co dwa lata Wójt Gminy będzie miał obowiązek sporządzić raport z jego wykonania, który przedstawi Radzie Gminy.

Program ma za zadanie określać cele oraz priorytety ekologiczne, jak również rodzaj i plan działań proekologicznych.
Program Ochrony Środowiska (lub jego aktualizacja) zawiera:

 1. 1. Badanie obszaru gminy w sferze stanu środowiska.
 2. 2. Badanie zamierzeń gminy w sferze planowanych działań, które związane są z ochroną środowiska w kwestii:
  • inwestycyjnej,
  • monitoringu środowiska,
  • edukacji ekologicznej,
  • ochrony komponentów środowiska (powietrza, gleby, wody, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony lasów).
  • gospodarki odpadowej
 3. Sugerowane zadania w sferze ochrony środowiska.
 4. Realne źródła finansowania celów zawartych w POŚ.
 5. Plan realizacji POŚ.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !