KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej

Rozwiązywanie dylematów gospodarki wodno-ściekowej stanowi obowiązek organów samorządowych. Ustawodawca tworząc Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków powierzył te zadania gminie. Decyzje mówiące o nurtach rozwoju sieci należą właśnie do niej.

Prawo wodne mówi, że w aglomeracjach do 2000 mieszkańców nie ma trzeba budować sieci kanalizacyjnej jeżeli zastosuje się inne systemy oczyszczania, które umożliwią osiągniecie efektu ekologicznego zbliżonego do sytuacji, w której zdecydowano by się na budowę kanalizacji
i oczyszczalni ścieków.

Na potrzeby rozbudowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego projektuje się wieloletni plan rozwoju, a także modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Plan ten definiuje przede wszystkim:

 1. zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, jakie są planowane;
 2. działania rozwojowo-modernizacyjne w kolejnych latach;
 3. działania racjonalizujące zużycie wody, a także wprowadzanie ścieków;
 4. środki przeznaczone na inwestycje w kolejnych latach;
 5. w jaki sposób finansować planowane inwestycje.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA i CELE OPRACOWANIA

1. Koncepcja programowo – przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej gminy to dokument mający charakter strategiczny. Przedstawia czynniki wewnętrzne (np. stan zaawansowania gminy w urzeczywistnianiu zleceń z dziedziny gospodarki ściekowej), a także zewnętrzne, jak np. przepisy prawa w tym postanowienia UE i dostępne rozwiązania techniczne.
2. Opracowanie wykonano w taki sposób, by mogło stać się rzetelnym materiałem

 • do przyjęcia uchwały przez Radę Gminy o kierunkach postępowania Gminy w kwestii gospodarki wodno-ściekowej
 • do wystąpienia z prośbą o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Konieczność opracowania Koncepcji jest konsekwencją między innymi

 • przepisów ustawy Prawo Wodne, która określa zasadność budowania przez gminy kanalizacji zbiorczej. Wskazuje również kryteria, które umożliwiają rozwiazywanie problemów gospodarki ściekowej przez gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • zapisów umieszczonych w opinii Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 2010 roku.
 • racjonalizacji wydatków ponoszonych przez gminy na gospodarkę wodno-ściekową, czyli według zasady duże efekty – małe wydatki.
 • możliwości uzyskania środków zewnętrznych dla realizacji zadań w obręie gospodarki wodno-ściekowej.

4. Celem ogólnym Koncepcji jest (adekwatnie do celów dokumentów strategicznych wyższych rzędów) powiększenie spójności społeczno – gospodarczej gminy przez polepszenie infrastruktury ochrony środowiska, a w szczególności:

 • polepszenie infrastruktury technicznej w gminie oraz poprawa atrakcyjności gminy (rozwój przemysłu, a także usług, turystyki, budownictwa)
 • zminimalizowanie kosztów z tytułu likwidacji nieczystości płynnych,

5. Celem ekologicznym Koncepcji jest polepszenie stanu środowiska naturalnego, a szczególnie osiągnięcie takich wskaźników zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych i gleby, jakie są zgodne z zakładanymi w obowiązujących aktach prawnych.
6. Zrealizowanie celów Koncepcji nastanie dzięki racjonalizacji i optymalizacji działań gminy w kwestii gospodarki wodno – ściekowej, w tym w szczególności

 • zminimalizowanie długości kanałów ściekowych,
 • zoptymalizowanie liczby przepompowni,
 • zrealizowanie zasady likwidacji zanieczyszczeń u źródła,
 • które posiadają wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
 • wybranie technologii spełniających warunek niewielkich kosztów inwestycyjnych oraz najniższych możliwych kosztów eksploatacyjnych, jak również kompatybilności technologicznej z obowiązującymi przepisami.

Opisane powyżej założenia będą realizowane analogicznie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi instytucji finansujących min. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. TREŚĆ DOKUMENTU
1. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODAROWANIA WODAMI POWIERZCHNIOWYMI GMINY RAZEM Z PROGNOZĄ NA LATA 2011 – 2017

 • jakość wód powierzchniowych – podstawą monitoring WIOŚ
 • ilość, a także rodzaj wytwarzanych zanieczyszczeń,
 • stan infrastruktury gospodarki wodnej (urządzenia wodociągowe, wodno – ściekowe, retencji wody).

2. OCENA PROBLEMÓW ORAZ ANALIZA SWOT GMINY

3. SUGESTIE ROZTRZYGNIĘĆ W KWESTII:

 • zaopatrywania w wodę,
 • typy gospodarki wodno – ściekowej,
 • analiza ekologiczna, jak również ekonomiczna poszczególnych typów.
 • typy gospodarki wodno – ściekowej przeanalizowane zostaną pod kątem ich następstw ekologicznych, ekonomicznych, prawnych, jak również sposobności dofinansowania całej inwestycji.
 • opracowanie tak zostanie wykonane, aby mogło stać się bezpośrednim materiałem pomocnym przy wystąpienia o dofinansowanie inwestycji z środków zewnętrznych

4. REALNE MONTAŻE FINANSOWE REKOMENDOWANEGO TYPU

 • finansowanie z budżetu gminy
 • finansowanie z budżetu gminy z udziałem środków mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie
 • finansowanie z budżetu gminy, udział mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie oraz środki zewnętrzne – dotacje, a także pożyczki z funduszy krajowych i unijnych.

5. WSTĘPNA DIAGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REKOMENDOWANEGO TYPU.

6. HARMONOGRAM ZREALIZOWANIA PROPONOWANYCH INWESTYCJI

 • narady społeczne oraz reklama projektu
 • przygotowanie dokumentacji przeznaczonych dla beneficjentów programu
 • podpisanie umów cywilno-prawnych mieszkaniec – gmina
 • uzyskanie stosownych koncesji lub powiadomienie o inwestycji Starostwa Powiatowego
 • opracowanie inwestorskiego zestawienia kosztów
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
 • określenie czasu przeznaczonego na realizację inwestycji z możliwością podzielenia go na etapy

Niniejsze opracowanie ma za zadanie wskazać orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów oraz wzajemnych relacji między nimi.

III. ZAPROJEKTOWANE W KONCEPCJI TYPY W KWESTII GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ:

Typ I
W tym typie będzie dokonana analiza gospodarki wodno – ściekowej przy założeniu budowy lub optymalizacji istniejącej oczyszczalni. Stanie się tak poprzez dołączenie najbliższych miejscowości, a także wybudowanie nowych oczyszczalni razem z siecią w największych aglomeracjach gminy. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków (POŚ) byłyby tutaj tylko uzupełniającym elementem projektu.

Typ II
W tym typie będzie założona budowa nowych oczyszczalni razem z siecią także w mniejszych miejscowościach oraz w większej liczbie, tak aby zmniejszyć długość sieci. Na pozostałych terenach wybudowane zostałyby PBOŚ.

Typ III
W tym typie będzie założona wyłącznie budowa POŚ.

Typ IV
W tym typie będzie założona budowa nowych oczyszczalni razem z siecią lokalną wszędzie tam, gdzie ma miejsce zwarta zabudowa. Na innych terenach zakłada się wybudowanie PBOŚ.

IV. DODATKOWE WARUNKI PRZY OPRACOWYWANIU KONCEPCJI
1. W każdym typie – w zależności od zamówienia – będzie analizowany harmonogram prac, tzn. ich kolejność ze względu na efekt ekologiczny, jak również możliwości finansowe JST.
2. Rozwiązanie problemu osadów ściekowych będzie analizowane oddzielnie.
3. Zostaną zaproponowane sposoby dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
4. Zostaną wskazane źródła finansowania edukacji ekologicznej, która jest niezbędna do realizacji Koncepcji, po przyjęciu jej przez Radę Gminy

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !