OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to jeden z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska.

Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W dziale IV Ustawy (art. 46-58) zostało uregulowane postępowanie dotyczące oceny oddziaływania skutków realizacji niektórych planów oraz programów na środowisko, a więc tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Warianty projektów dokumentów, które trzeba poddać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, omawiają artykuły 46 i 47 ustawy ooś.

Dotyczy to projektów:

  1. koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, studium uwarunkowań, a także kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
  2. polityk, strategii, planów lub programów w sferze przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, leśnictwa, rybołówstwa, rolnictwa, turystyki, jak również wykorzystywania terenu, opracowywanych bądź przyjmowanych przez organy administracji, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących istotnie oddziaływać na środowisko;
  3. polityk, strategii oraz planów bądź programów innych od wymienionych w pkt 1 i 2, realizacja których może spowodować istotne oddziaływanie na strefę Natura 2000 jeśli nie są one bezpośrednio związane z ochroną strefy Natura 2000 bądź z tej ochrony nie wynikają

Wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne także w wypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w porozumieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, iż wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Główne zasady służące przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także na obszar Natura 2000, zostały zawarte w dziale V ustawy ooś, jak również w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć (czyli Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nr 213,poz. 1397).

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest postępowaniem oceniającym wpływ planowanego przedsięwzięcia, jakie może mieć na środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi), na które składa się: weryfikacja raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dostarcza go inwestor przedsięwzięcia) i uzyskanie wymaganych prawnie opinii oraz uzgodnień. W postępowaniu OOŚ zapewniona być musi możliwość udziału społeczeństwa.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !