Oczyszczalnia przydomowa i szambo - kara za brak rachunków!

Użytkownicy szamb i oczyszczalni przydomowych prawdopodobnie otrzymali już pisma z Gminy wzywające ich do przygotowania się na kontrolę wywozu nieczystości ze swoich zbiorników.

Od 9 sierpnia 2022 roku obowiązuje nowelizacja, która nakłada nowe obowiązki na Gminy oraz właścicieli nieruchomości bez kanalizacji pod groźbą kary.

Gmina ma określić częstotliwość wywozu nieczystości:

 • szambo – wywóz co miesiąc
 • przydomow oczyszczalni ścieków – zależy od DTR (Dziennego Zużycia Rzeczywistego) przyjmuje się wywóz raz w roku.

Od czego zależy wywóz nieczystości ciekłych?

Wywóz nieczystości ciekłych będzie uzależniony od liczby mieszkańców oraz rzeczywistego zużycia wody w danym miejscu:

 • w przypadku miejsc, gdzie istnieje dostęp do wodociągu, obliczenie jest proste – ilość pobranej wody z wodociągu odpowiada ilości powstałych ścieków.
 • dla miejsc, gdzie korzysta się ze studni głębinowej, fizyczne określenie zużycia wody jest trudne. W takim przypadku stosuje się normę ustaloną w rozporządzeniu z 2002 roku, która wynosi 120 litrów na osobę dziennie. Mnożąc tę wartość przez liczbę mieszkańców, otrzymujemy ilość wody i ścieków, które powstają w ciągu doby.

Jak będzie wyglądać taka kontrola?

W trakcie kontroli prowadzonej przez Gminę lub na zlecenie Gminy sprawdzane będą:

 • umowa na wywóz nieczystości – dotychczasowa kwestia dotycząca oczyszczalni przydomowych wynika z faktu, że definicja nieczystości ciekłych nie obejmowała takich oczyszczalni. W rezultacie użytkownicy oczyszczalni przydomowych mieli trudności z wywozem osadów ze swojego zbiornika.
 • dowody wywozu nieczystości, czyli imienne faktury dla konkretnych właścicieli, zawierające informacje na temat zawartości i pochodzenia wywożonych substancji.

Co ile czasu taka kontrola będzie wykonywana?


Według przepisów kontrola powinna być przeprowadzana co 2 lata, co oznacza, że jeśli nowelizacja weszła w życie 9 sierpnia 2022 roku, to teoretycznie kontrola powinna być przeprowadzona do 2024 roku.

Unikanie tej kontroli nie jest opłacalne, ponieważ kara może wynieść nawet do 5000 złotych.

Dlaczego Gminom zależy na tej kontroli?

Gmina jest zobowiązana do sporządzenia rocznego sprawozdania, które uwzględnia między innymi:

 • ilość szamb oraz oczyszczalni
 • liczbę osób zameldowanych pod danym adresem
 • liczbę osób, które korzystają z wywozu ścieków
 • liczbę zawartych umów na wywóz ścieków.

W przypadku braku przedstawienia rocznego sprawozdania gmina może zostać ukarana grzywną w wysokości od 10 000 do 50 000 złotych.

Jak uniknąć kary?

Aby uniknąć kary należy:

 • wywozić nieczystości zgodnie z rzeczywistym zużyciem wody.
 • zgłosić eksploatację oczyszczalni do odpowiedniego wydziału ochrony środowiska Urzędu Miasta lub Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące liczby osób, przewidywanej ilości powstających ścieków oraz częstotliwości wywozu, zależnej od DTR urządzenia. Zgłoszenie należy dokonać najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni, zaraz po jej wybudowaniu.
 • upewnić się, że oczyszczalnia spełnia lokalne wymagania aglomeracji miejskiej. Oprócz wskaźnika BZT5, który mierzy ilość tlenu potrzebnego do rozkładu biologicznego zanieczyszczeń organicznych w próbce wody przez 5 dni, wskaźnika ChZT, który ocenia ogólne zanieczyszczenie organiczne wody poprzez pomiar ilości tlenu potrzebnego do utlenienia zanieczyszczeń za pomocą reakcji chemicznych, istotne jest również monitorowanie zawartości fosforu, azotu oraz zawiesin w wodzie. Przed budową oczyszczalni należy sprawdzić, czy urządzenie spełnia te wymagania określone przez Gminę, ponieważ nie każda oczyszczalnia spełnia te wysokie wymagania.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !