Oczyszczalnie ścieków a ochrona środowiska wodnego: Wyzwania i perspektywy

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, oczyszczalnie ścieków odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska wodnego. Ich głównym zadaniem jest usuwanie zanieczyszczeń z odprowadzanych ścieków, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na grunt i wody podziemne. Jednak budowa i eksploatacja oczyszczalni stanowią coraz większe wyzwanie dla gmin z powodu wysokich kosztów doprowadzenia kanalizacji sanitarnej w danej miejscowości, które są finansowane przez samorządy. Z powodu braku dostępu do kanalizacji coraz więcej użytkowników prywatnych decyduje się na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozwój indywidualnych oczyszczalni

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować rosnącą popularność indywidualnych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla zbiorczych systemów kanalizacji. W roku 2015 zbudowano około 200 tysięcy takich instalacji, 8 lat później szacuje się, że ich liczba się podwoiła.

W 2016 roku wprowadzono w życie przepisy regulujące między innymi montaż i użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – Unijną Dyrektywę 91/271/EWG. W 2023 roku natomiast trwają pracę nad jej uaktualnieniem.

Nowa dyrektywa ściekowa i jej wpływ na przydomowe oczyszczalnie ścieków

W Polsce istnieją przepisy i dyrektywy regulujące oczyszczanie ścieków, w tym tzw. Dyrektywa Ściekowa Unii Europejskiej. Ma ona na celu zapewnienie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez ustalenie norm i wymagań dotyczących oczyszczania ścieków. Wdrażanie tej dyrektywy stwarza dodatkowe wyzwania dla gmin w zakresie budowy i utrzymania oczyszczalni, ponieważ wymaga to zastosowania odpowiednich technologii oraz monitorowania i kontrolowania jakości oczyszczanych ścieków. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad uaktualnieniem dyrektywy, zapowiedzianym na 26 października br., obejmującym szereg nowych zmian i wyzwań dla sektora ściekowego w Polsce, które mają zostać wprowadzone w życie do 2040 roku.

Zarządzenie to ma również wpływ na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotychczasowe przepisy często nie obejmowały tych systemów, co prowadziło do zróżnicowanej jakości oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich i podmiejskich. Jednak w ramach nowej dyrektywy, planuje się wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków, aby zapewnić ich skuteczne działanie i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Nowe przepisy będą nakładały obowiązek instalacji i utrzymania oczyszczalni spełniających określone standardy jakości. Będzie się to odnosić zarówno do nowo instalowanych, jak i istniejących systemów. Operatorzy przydomowych oczyszczalni ścieków będą musieli regularnie monitorować i kontrolować jakość oczyszczanych ścieków, aby spełniać ustalone normy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, konieczne będzie podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia odpowiedniej wydajności oczyszczalni.

Ponadto nowa dyrektywa może wprowadzać bardziej precyzyjne wymagania dotyczące technologii stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Będzie to obejmować zarówno procesy mechaniczne, jak i biologiczne, mające na celu skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Operatorzy będą musieli dostosować swoje systemy do nowych standardów lub, w przypadku niespełnienia wymagań, rozważyć modernizację lub zastąpienie oczyszczalni.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu zapewnienie większej spójności i ochrony środowiska. Będzie to korzystne zarówno dla mieszkańców, którzy będą mieli dostęp do skuteczniejszych systemów oczyszczania ścieków, jak i dla lokalnych ekosystemów, które będą mniej narażone na negatywne skutki nieprawidłowego oczyszczania. Wdrażanie tych przepisów będzie wymagało ścisłej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, operatorami oczyszczalni ścieków oraz właścicielami nieruchomości, aby zapewnić skuteczną implementację i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z nowymi normami.

Rozwiązania Kingspan

W kontekście wspomnianych wyzwań oraz przepisów firma Kingspan oferuje kompleksowe rozwiązania oczyszczania ścieków, które są dostosowane do różnych potrzeb i warunków lokalnych oraz wskazań dyrektywy. Przykładem innowacyjnych produktów są oczyszczalnie ścieków Biocell, Klargester BioFicient®, Klargester BioTec oraz Klargester BioDisc®, które zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym oczyszczaniu ścieków surowych i minimalizacji emisji nieprzyjemnych zapachów. Dzięki zaawansowanym technologiom te systemy oczyszczania ścieków osiągają imponujące wyniki w redukcji BZT5 na poziomie aż 97,5%, zapewniając wysoki standard jakościowy oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnie ścieków stanowią kluczowy element ochrony środowiska wodnego. Jednak ich budowa i eksploatacja stają się coraz większym wyzwaniem dla gmin, zarówno ze względu na koszty, jak i na wymogi regulacyjne, takie jak Dyrektywa Ściekowa Unii Europejskiej. Rozwój indywidualnych oczyszczalni oraz tworzenie aglomeracji stanowią odpowiedzi na te wyzwania, ale wiążą się również z trudnościami technicznymi i ekonomicznymi. W tym kontekście, badania prowadzone przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy oraz dostępne na rynku rozwiązania technologiczne, takie jak te oferowane przez firmę Kingspan, mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie – sprawniejszej ochrony środowiska wodnego.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !