Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Przepisy prawne - kilka ciekawostek niezbędnych przy projektowaniu szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przystępując do projektu budowy należy podjąć decyzję dotyczącą wyboru szamba, bądź przydomowej oczyszczalni biologicznej. Biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekty prawne są Państwo zmuszeni do trzymania się pewnych odległości. Przepisy dotyczą odległości między innymi od okien, działki sąsiedniej, drogi, a także studni wody pitnej.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze punkty, tak by mieli Państwo łatwiej zrozumieć czego powinniśmy się pilnować.

Dz.U. 2015 poz. 1422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 34. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej
ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 36. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych,
o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów
ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach
sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

 

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych,
służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m
powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 123. Instalacja kanalizacyjna budynku, do której są wprowadzane ścieki nieodpowiadające warunkom dotyczącym
ochrony ziemi i wód oraz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, określonym w przepisach odrębnych, powinna
być wyposażona w urządzenia służące do ich oczyszczania do stanu zgodnego z tymi przepisami.

Close Menu