Jak prawidłowo zrobić zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie budowy?

Jak legalnie zainstalować oczyszczalnie w 2024 roku?

Potrzebne będą dwa zgłoszenia: wodnoprawne (jeżeli odprowadzenie będzie do ziemi) oraz budowlane.

Zgłoszenie wodnoprawne

Aby legalnie zainstalować oczyszczalnię ścieków konieczne jest złożenie zgłoszenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu nadzoru wodnego.
Wymagane dokumenty:

 • druk zgłoszenia wodnoprawnego do Wód Polskich
 • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 najlepiej w formacie A4 z naniesionymi współrzędnymi geograficznymi według układu 2000. Mapa musi być oryginalna lub posiadać odpowiednią licencję
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy poświadczona notarialnie
 • kopia/druk zaświadczenia o braku dostępu do kanalizacji
 • opis techniczny oczyszczalni i systemu odprowadzenia ścieków (np. drenażu rozsączającego). Ważne jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od poziomu wód gruntowych
 • oświadczenie o zachowaniu minimalnych odległości od poziomu wód gruntowych
 • potwierdzenie opłaty skarbowej w kwocie 114,66 złotych na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Dokumenty te składa się do właściwego miejscowo nadzoru wodnego, który można sprawdzić na portalu e-mapa. Po 30 dniach, jeśli nadzór nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć inwestycję. Informacja o przyjęciu zgłoszenia pojawi się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, za co obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 złotych.

Zgłoszenie budowy

Aby legalnie zainstalować oczyszczalnię ścieków konieczne jest złożenie zgłoszenia budowy do odpowiedniego organu w starostwie powiatowym.
Wymagane dokumenty:

 • druk zgłoszenia budowy
 • druk oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (po jednej dla każdego właściciela)
 • kopia mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni i odprowadzenia
 • kopia licencji do mapy zasadniczej
 • kopia planu zagospodarowania terenu z widoczną pieczątką (dla domów w budowie)
 • kopia/wydruk zaświadczenia o braku dostępu do kanalizacji
 • kopia/wydruk zaświadczenia o aglomeracji miejskiej
 • wydruk dokumentacji opisowej oczyszczalni i odprowadzenia
 • kopia/wydruk opinii geotechnicznej (badanie gruntu)

Po upływie 21 dni, jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę. Dla pewności zadzwoń do starostwa i upewnij się czy wszystko zostało przyjęte.

Eksploatacja oczyszczalni ścieków

Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków trzeba zgłosić do Urzędu Miasta lub Gminy zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni, czyli opis oczyszczalni, jej certyfikat i dokumentację. Może też być potrzebna mapa i badanie gruntu. Ten etap trwa 30 dni. Opłaty skarbowej nie ma pod warunkiem, że robisz to bez pełnomocnika.

Rejestr użytkowników szamb i oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy prowadzi rejestr użytkowników szamb i oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie eksploatacji pozwala na aktualizację tego rejestru i uniknięcie potencjalnych problemów podczas kontroli.

Dokumentacja

Upewnij się, że wszystkie dokumenty są dokładne i zgodne z przepisami. Dokumentacja powinna zawierać informacje o typie oczyszczalni, jej pojemności, technologii oczyszczania oraz sposobie odprowadzenia ścieków.

Konsultacja z ekspertem

Przed złożeniem zgłoszenia warto skonsultować się z ekspertem lub firmą specjalizującą się w instalacji oczyszczalni ścieków. Eksperci mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji i zapewnić, że wszystkie formalności są dopełnione oraz doradzić w kwestiach technicznych i prawnych związanych z instalacją oczyszczalni.

Przygotowanie gruntu

Zadbaj o odpowiednie przygotowanie terenu, na którym zostanie zainstalowana oczyszczalnia zgodnie z wymaganiami technicznymi i przepisami. Przygotowanie gruntu może obejmować wykonanie badań geotechnicznych, wyrównanie terenu oraz zapewnienie odpowiednich warunków do instalacji systemu oczyszczania ścieków.

Regularne przeglądy i konserwacja

Po zainstalowaniu oczyszczalni regularnie przeprowadzaj przeglądy i konserwację, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie i zgodność z normami środowiskowymi. Regularna konserwacja pomaga w utrzymaniu efektywności oczyszczalni, minimalizuje ryzyko awarii i przedłuża żywotność urządzenia.

Najczęstsze błędy podczas składania zgłoszeń i sposoby ich unikania

Dokładne przestrzeganie powyższych wskazówek i upewnienie się, że wszystkie dokumenty są kompletne i prawidłowe pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu procedury zgłoszeniowej i uniknięciu niepotrzebnych opóźnień oraz problemów.

Szczegółowy film:

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !