kredyt

Kredyt na oczyszczalnie przydomową w wysokości od 1% w skali roku

Istnieje możliwość podpisania z Bankiem Ochrony Środowiska BOŚ umowy na mocy, której mają Państwo wzięcia nisko oprocentowanego kredytu na zakup naszych oczyszczalni. Poniżej warunki otrzymania kredytu.

Przedmiot kredytowania:

 • zakup urządzeń
 • zakup i montaż urządzeń

Warunki kredytowania:

 • minimalna kwota kredytu wynosi 5000 zł
 • kwota udzielanego kredytu nie może przekroczyć ceny zakupu brutto urządzenia i wyrobów.
 • okres kredytowania – do 8 lat
 • oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą kredyt udzielony na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach BOŚ Banku)

Skrócona procedura udzielenia i wypłaty kredytu

1. Bank na podstawie oferty przygotowanej przez Sprzedawcę i dokumentów przedstawionych przez kredytobiorcę podejmuje decyzję w sprawie udzielenia kredytu.

2. W przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej i proponowanych form zabezbieczenia spłaty kredytu :

 • Bank zawiera z Kredytobiorcą umowę kredytu
 • wydaje Kredytobiorcy zaświadczenia o udzieleniu kredytu w celu przedłożenia go u Sprzedawcy

3. Sprzedawca wystawia Kredytobiorcy fakturę, dotyczącą przedmiotu zakupu, na podstawie której bank przekazuje kwotę kredytu na rachunek Sprzedawcy.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

1. Klienci indywidualni

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej)
 • opinię bankową, wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
 • inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

2. Mikroprzedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe

 • wyciąg z odpowiedniego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej
 • akt notarialny (umowa spółki, umowa spółki cywilnej)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • statystyczne sprawozdania finansowe (bilans) wg wymogów GUS, o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do ich sporządzania
 • opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
 • deklaracja podatkowa, potwierdzona przez urząd skarbowy i zaświadczenie o nie zaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań wobec ZUS

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !