Szambo zamiast oczyszczalni?
9 praktycznych przykładów!

Oczyszczalnia przydomowa to świetny sposób na pozbycie się ścieków z domu jednorodzinnego. Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Jednak w niektórych przypadkach może być nieodpowiednim rozwiązaniem.

W tym artykule przedstawimy 9 przypadków, w których oczyszczalnia przydomowa może być nieodpowiednia. Będą to przypadki, w których oczyszczalnia przydomowa może nie mieć sensu, może być trudna do wykonania lub zabroniona przez przepisy prawne.

Plan miejscowy

Plan miejscowy to akt prawa miejscowego, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Może on zawierać zapisy dotyczące sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości.

W przypadku gdy plan miejscowy dopuszcza tylko gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach na ścieki bytowe, a zakazuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem do gruntu oznacza to, że oczyszczalnia przydomowa nie jest możliwa do zrealizowania.

Jeśli wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie odrzucony na podstawie zapisów planu miejscowego to jedynym sposobem na realizację inwestycji jest odwołanie się do wojewody. Wojewoda może wydać decyzję o odstąpieniu od zapisów planu miejscowego, jeśli uzna, że są one niezgodne z przepisami prawa.

Można również spróbować zmienić zapisy planu miejscowego. W tym celu należy wystąpić do władz gminy z wnioskiem o zmianę planu miejscowego. Zmiana zapisów planu miejscowego jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Wniosek o zmianę powinien zawierać uzasadnienie zmiany i wykaz korzyści jakie przyniesie ona dla mieszkańców.

W innym przypadku zostaje zrezygnowanie z budowy oczyszczalni i skorzystanie z innych metod odprowadzania ścieków, np. szambo lub kanalizacja.

Kanalizacja sanitarna

Jednym z czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas decyzji o budowie oczyszczalni jest dostępność kanalizacji sanitarnej.

Jeśli istnieje techniczna możliwość wpięcia do kanalizacji sanitarnej to wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni przydomowej zostanie odrzucony. Jest to związane z przepisami prawa, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przed podjęciem decyzji o budowie oczyszczalni przydomowej należy sprawdzić czy istnieje techniczna możliwość wpięcia do kanalizacji sanitarnej. Można to zrobić składając wniosek o zaświadczenie o braku możliwości wpięcia do kanalizacji sanitarnej do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Właściciel nieruchomości może odwołać się od decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, ale szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania są niewielkie. Odwołanie może być rozpatrzone pozytywnie tylko wtedy gdy istnieją obiektywne przesłanki uzasadniające brak technicznej możliwości wpięcia do kanalizacji.

Minimalne odległości

Zgodnie z przepisami prawa przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy spełnić określone warunki techniczne dotyczące odległości od studni wody pitnej:

  • odległość od zbiornika oczyszczalni ścieków lub szamba bezodpływowego – 15 metrów

  • odległość od miejsca rozsączania ścieków oczyszczonych – 30 metrów

  • o dległość od osadników gnilnych i ich drenażu – 70 metrów

W przypadku gdy odległości pomiędzy studnią wody pitnej a oczyszczalnią nie spełniają wymaganych norm nie można zgodnie z przepisami budować przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków do gruntu. Brak wystarczającej przestrzeni uniemożliwia spełnienie norm bezpieczeństwa i ochrony wód pitnych.

Dlatego przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków konieczne jest sprawdzenie warunków technicznych dotyczących odległości od studni wody pitnej i innych wymogów określonych w przepisach lokalnych lub planie miejscowym. W przypadku niespełnienia tych warunków konieczne może być poszukiwanie alternatywnych rozwiązań lub zmiana planów budowlanych. Ważne jest, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i chronić źródło wody pitnej przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

W przypadku gdy odległości pomiędzy studnią wody pitnej a oczyszczalnią nie spełniają wymaganych norm możliwe jest wybudowanie oczyszczalni przydomowej z drenażem grawitacyjnym. W tym przypadku odległości pomiędzy oczyszczalnią powinny wynosić minimum 2 m od granicy działki i drogi, minimum 15 metrów od studni wody pitnej i minimum 3 m od drzew.

W przypadku gdy działka jest położona w pobliżu lasu może być konieczne uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Mała działka

Decydując się na budowę oczyszczalni należy wziąć pod uwagę wielkość działki. Oczyszczalnia wymaga pewnej powierzchni, aby móc funkcjonować poprawnie.

Mała działka może ograniczać możliwość rozmieszczenia oczyszczalni ścieków oraz innych niezbędnych elementów, takich jak zbiornik na wodę deszczową czy ogródek. W przypadku działek o powierzchni poniżej 600-700 metrów kwadratowych może być trudno znaleźć wystarczającą ilość miejsca na wszystkie elementy.

Złe warunki gruntowo-wodne

Decydując się na budowę oczyszczalni przydomowej należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby na działce. W przypadku działek o gliniastej glebie i wysokim poziomie wód gruntowych oczyszczalnia przydomowa może nie być dobrym rozwiązaniem.

Gleba gliniasta charakteryzuje się dużą przepuszczalnością. Oznacza to, że ścieki oczyszczone mogą łatwo przesiąkać przez grunt i przedostawać się do wód gruntowych. Może to prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych, które są wykorzystywane do celów pitnych i gospodarczych.

Wysoki poziom wód gruntowych może utrudniać lub uniemożliwić rozsączanie ścieków oczyszczonych do gruntu. W przypadku gdy woda gruntowa znajduje się zbyt blisko powierzchni ścieki mogą wypłynąć na powierzchnię działki.

Mała ilość mieszkańców

W przypadku gospodarstw domowych z bardzo niskim zużyciem ścieków, na przykład w przypadku jednej osoby mieszkającej w domu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może nie być dobrym rozwiązaniem.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być nieopłacalna z powodu:

  • niskiej ilości ścieków – oczyszczalnie wymagają pewnej ilości ścieków, aby działać skutecznie. Jeśli ilość ścieków jest bardzo mała oczyszczalnia może nie być w stanie efektywnie usuwać zanieczyszczeń.

  • kosztów instalacji i utrzymania – budowa i utrzymanie przydomowej oczyszczalni ścieków może być kosztowne. Koszty zakupu, instalacji i konserwacji mogą przewyższać korzyści wynikające z jej użytkowania.

W przypadku bardzo niskiego zużycia ścieków alternatywą mogą być szamba, które są bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Szamba są prostsze w obsłudze i mogą być tańszą opcją, szczególnie gdy rzadko występują potrzeby opróżnienia.

Domki letniskowe

Oczyszczalnie ścieków są skutecznym sposobem na usuwanie zanieczyszczeń jednak w przypadku domków letniskowych mogą być nieopłacalne i niepraktyczne.

Oczyszczalnie ścieków wymagają stałego dopływu ścieków, aby działać efektywnie. W przypadku domków letniskowych, które są wykorzystywane tylko w weekendy lub przez krótkie okresy, oczyszczalnia może nie móc oczyścić ścieków zanim zostaną one ponownie wypompowane.

Oczyszczalnie ścieków mogą być drogie w instalacji i utrzymaniu. W przypadku domków letniskowych, w których zużycie ścieków jest niewielkie, koszty te mogą przewyższać korzyści wynikające z oczyszczania ścieków.

W przypadku domków letniskowych bardziej opłacalnym rozwiązaniem może być korzystanie z szamba o odpowiedniej pojemności. Szambo jest prostsze w obsłudze, a jego regularne opróżnianie można dostosować do rzeczywistego zużycia wody.

Złe rozmieszczenie budynku

Umiejscowienie działki i rozmieszczenie budynku na niej mają istotne znaczenie przy planowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Spadek terenu na działce może utrudniać lub uniemożliwiać budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli dom jest położony na niższym terenie, a spadek terenu jest skierowany w stronę budynku, może zabraknąć miejsca na właściwe rozsączanie ścieków z oczyszczalni.

Gdy działka ma spadek w kierunku budynku umiejscowienie oczyszczalni z przodu działki może ograniczyć dostępne miejsce na rozsączanie ścieków, a to może prowadzić do trudności w poprawnym rozłożeniu systemu oczyszczania na działce.

Oprócz oczyszczalni należy uwzględnić też inne media, takie jak woda, prąd, gaz i ewentualnie pompy ciepła czy zbiornik na wodę deszczową. Konieczność dostarczenia tych mediów również wpływa na dostępną przestrzeń na działce.

Ważne jest skonsultowanie planów budowy z projektantem, który może uwzględnić specyficzne warunki terenowe i topograficzne działki oraz dostosować projekt budynku i systemu oczyszczania do warunków.

Umiejscowienie budynku na działce może wpłynąć na wybór odpowiedniego systemu oczyszczania. W niektórych przypadkach bardziej praktyczne może być zainstalowanie szamba.

Złe odpowietrzenie

Odpowietrzenie kanalizacji jest niezbędne do prawidłowego działania przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku braku odpowietrzenia kanalizacji o średnicy 110 mm konieczne jest rozkucie ścian budynku i zamontowanie nowej rury. W niektórych przypadkach, takich jak domy kopertowe, rozkucie ścian może być niemożliwe lub bardzo kosztowne. W takich przypadkach bardziej opłacalnym rozwiązaniem może być szambo.

Odpowietrzenie kanalizacji umożliwia wypływ gazów z kanalizacji na zewnątrz budynku. Gazy te powstają w wyniku rozkładu ścieków przez bakterie. Brak odpowietrzenia kanalizacji może prowadzić do gromadzenia się gazów w kanalizacji, a w konsekwencji do nieprzyjemnych zapachów w domu.

Codzienne nawyki

Przeprowadzka z bloku do domu jednorodzinnego i instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymagają zmiany nawyków związanych z korzystaniem z toalety i kuchni.

Osoby, które dotychczas mieszkały w bloku, mogą mieć nawyki codziennego wyrzucania do kanalizacji tłuszczów, resztek jedzenia i innych zanieczyszczeń. Tego rodzaju nawyki nie są zalecane w przypadku oczyszczalni ścieków, ponieważ mogą prowadzić do jej zapchania i zakłócania procesu oczyszczania.

Aby oczyszczalnia działała poprawnie konieczne jest dostosowanie nawyków do użytkowania kanalizacji. Należy unikać wyrzucania do niej substancji, które mogą ją zapchać, takich jak tłuszcze, środki chemiczne, resztki jedzenia i inne zanieczyszczenia.

Jeśli oczyszczalnia ścieków jest używana nieprawidłowo nawet najlepsze produkty nie będą działać prawidłowo. System może ulec zapchaniu, co może wymagać rozkopania działki i kosztownych napraw.

Podsumowanie

Ostateczna decyzja między oczyszczalnią ścieków a szambem lub kanalizacją zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości.

Szczegółowy film

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !